Türkiye’nin Dış Borcu Ne Kadar

Tükiye’nin borcu ne kadar oldu? Ülkemizin dışarıya olan borcu nedir? Geçtiğimiz günlerde IMF (International Monetary Fund) yani Ulus­la­ra­ra­sı Pa­ra Fo­nu­’na olan bor sıfırlanmıştı. Yine IMF’in yayınladığı uluslar arası dış borç verilerine göre Tür­ki­ye dün­ya­nın en borç­lu ülke­le­rin­den bi­ri olduğu ortaya çıktı. Ülkemizin top­lam dış borcu 367.3 mil­yar do­lar olarak açıklandı. Bu durum bizim dünyanın en borçlu ülkelerinden biri olduğumuzu gösteriyor.

Devamını Oku →

Sponsorlu Bağlantılar

Dünyada Borçlular Sıralamasında Kaçıncıyız

Tür­ki­ye 367.3 mil­yar do­lar dış borç sto­ku ile bir­lik­te, ge­liş­mek­te olan ül­ke­ler ara­sın­da en borç­lu dör­dün­cü ül­ke ol­ma­yı ba­şar­dı. Ge­liş­mek­te olan ül­ke­ler için­de Bre­zil­ya top­lam 476.6 mil­yar do­lar dış borç ile bi­rin­ci sı­ra­da. Bre­zil­ya­’yı sı­ra­sıy­la, Hin­dis­tan, Mek­si­ka, Tür­ki­ye ve En­do­nez­ya ta­kip edi­yor. Kı­sa­ca­sı dün­ya­nın en borç­lu ül­ke­le­rin­den bi­ri ol­ma­yı ba­şar­dık.

Özel Sektöre Ait Dış Borç

Tür­ki­ye için önem­li bir so­run ha­li­ne ge­len özel sek­tö­re ait dış borç sto­ku 2013’ün ikin­ci çey­re­ği iti­ba­riy­le 276.2 mil­yar do­la­ra ulaş­tı. Ge­liş­mek­te olan ül­ke­ler için­de özel sek­tör dış borç sto­ku en yük­sek olan ül­ke 411 mil­yar do­lar ile Bre­zil­ya. Tür­ki­ye bu alan­da Bre­zil­ya­’dan son­ra dün­ya ikin­ci­si ol­ma­yı ba­şar­dı.  Bre­zil­ya ve Tür­ki­ye­’nin ar­dın­dan, Mek­si­ka, En­do­nez­ya ve Tay­land ge­li­yor. Tür­ki­ye­’nin bor­cu­nu sı­fır­la­dık di­ye­rek mey­dan­lar­da do­la­şan­lar, Tür­ki­ye­’yi dış borç ko­nu­sun­da dün­ya şam­pi­yo­nu yap­tı­lar…Sponsorlu Bağlantılar

"Türkiye’nin Dış Borcu Ne Kadar" Başlıklı Yazımızı Paylaşın:

+ Facebook'ta Paylaş + Tweet'le Google+ Paylaş WhatsApp'ta Paylaş

Etiketler: , , ,