Kocam Alkol Bağımlısı Ne Yapmalıyım

Em­ni­yet Ge­nel Mü­dür­lü­ğü kocalara zorunlu alkol tedavisi yaptırıyor. Eğer alkol bağımlısı bir eşiniz varsa ve onu vazgeçiremiyorsanız. Aile içi şiddette önlem alabilmek için tedbir amaçlı yapılan bu yöntemde eşlerin kocalarını şikayet etmeleri halinde uygulanacak. Kişinin ka­mu personeli olması durumu değiştirmeyecek, Po­lis, ha­kim ka­ra­rı ile şid­det uy­gu­la­ya­nın ruh­sat­lı si­la­hı­na el ko­ya­cak, ruh­sat­sız si­la­hı olup ol­ma­dı­ğı­nı araş­tı­ra­cak. Şid­det­ten vaz­geç­me­yen ko­caya hap­se dahi atılabilecek, Al­kol, uyuş­tu­ru­cu ya da uya­rı­cı mad­de kul­la­nan veya bağımlısı olan kocalar eşine yada ai­le­si­ne za­rar ver­me­si halinde has­ta­ne­ye gönderilecek.

Devamını Oku →

Sponsorlu Bağlantılar

Koruma Altına Alınan Kadınlar Takip Edilecek

Şiddete uğrayan kadınlar ha­kim ka­ra­rı ile ko­ru­ma altına alınacak daha sonra ka­dın­lar tek­ni­k araç­lar ve yön­tem­ler kul­la­nı­la­rak polis korumasında olacak. An­cak şid­det mağ­du­ru ve şid­det uy­gu­la­yan­la­rın ta­ki­bi ama­cıy­la ve­ri­len tek­nik ci­haz­lar­la ki­şi­le­rin ses ve gö­rün­tü­le­ri kay­da alın­ma­ya­cak. Ted­bir ka­rar­la­rı ilk de­fa­sın­da en çok al­tı ay sü­re ile ve­ri­le­cek.

– Şid­det mağ­du­ru­nun evi haf­ta­da en az bir kez zi­ya­ret edi­le­cek.
– Ya­kın­la­rı ile ile­ti­şim ku­ru­la­cak.
– Kom­şu­la­rı­nın bil­gi­si­ne baş­vu­ru­la­cak, ma­hal­le muh­ta­rın­dan bil­gi alı­na­cak.
– Evin çev­re­sin­de araş­tır­ma ya­pı­la­cak.

Alkolik Kocaya Hapis Cezası

Ted­bir ka­ra­rı­na ay­kı­rı dav­ra­nan ko­ca­ya be­lir­li bir sü­re­yi kap­sa­yan zor­la­ma hap­si uy­gu­la­na­cak. Şid­det uy­gu­la­yan ko­ca 3-10 gün ara­sın­da ce­za­evin­de ya­ta­cak. Ted­bi­re rağ­men eşi­ne şid­det uy­gu­la­mak is­te­yen ko­ca hap­se atı­la­cak.Sponsorlu Bağlantılar

"Kocam Alkol Bağımlısı Ne Yapmalıyım" Başlıklı Yazımızı Paylaşın:

+ Facebook'ta Paylaş + Tweet'le Google+ Paylaş WhatsApp'ta Paylaş

Etiketler: , , ,