Kısaca Sosyal Liberalizm Nedir

Liberalizm’in sosyal eşitsizlikleri azaltmak isteyen ve bunun için fırsat eşitliğine dikkat çeken türüdür. Sovyetler Birliği’nin sürekli olarak kapitalizmdeki eşitsizliğe dikkat çekmesi üzerine, ABD’li liberaller bu eşitsizlikleri yasalar üzerinden yok etmeye ya da kısıtlamaya başvurmuşlardır. Sosyal demokrasi ile farkı ise sosyal demokraside genelde müdahalenin fazla olması ve karma ekonomik politiların daha çok benimsenmesidir. Ancak sosyal liberalizmde istihdam ve fırsat eşitliği kavramlarına dikkat çekilir, buna rağmen devletin müdahalesi istenmez (ya da Keynesizmdeki gibi kısıtlı tutulması istenir).
Devamını Oku →

Sponsorlu Bağlantılar

İlkeleri

Aşağıda sosyal liberalizmin ilkelerine kısaca değinilmiştir. “Wall Street’i İşgal et” hareketine katılan bir protestocu sosyal adalet talep ediyor, 2011İnsan Hakları, Tüm insanların sahip olduğu bazı haklar vardır. İnsan hakları; ırk, din, dil ve cinsiyet ayrımı gözetilmeden tüm insanların yaralanabileceği haklardır. Bu hakların kullanımında herkes eşittir. Tüm insanlar eşit ve özgür yaratılmıştır, onları yaratan Tanrı, hepsine belirli vazgeçilemez haklar bağışlamıştır.

“ Tüm insanlar eşit yaratılmışlardır; Yaradan’ları tarafından bağışlanmış, belli bazı vazgeçilemez haklara sahiptirler; yaşam, özgürlük ve mutluluğa erişme hakları da bunların arasındadır. ”— Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi,

Serbest ve Adil Seçimler

Bir ülkede seçimler düzenlenirken mevcut yönetimden bağımsızlığını, sonuçlara dışarıdan müdehale edilemeyeceğini, oy oranlarının gerçeği yansıtmayacak biçimde değiştirilemeyeceğini belirtir.

Çok Partili Demokrasi

Ulusları oluştaran bireyler düşüncelerini ifade edebilme ve bu doğrultuda onların fikirlerine en yakın görüşlü kişileri ülkeyi yönetmesi amacıyla oylayabilme hakkına sahiptir. Tek parti anlayışı, savunulan bu ilkeye aykırıdır. Unutulmamalıdır ki tek bir parti ardında mutlak tiranlık getirir. Hukuksuzluk ve tek bir kişinin egemenliği, ulusu içinden çıkılmaz durumlara sürükleyebilir. Hukuk devletinde hukukun üstünlüğü egemendir. Tiranlığa yer yoktur, olamaz.

Sosyal Adalet

Toplumu oluşturan sosyal sınıflar ara¬sındaki iktisadi dengesizliklerin giderilme¬si, iktisaden zayıf durumda bulunan sosyal sınıfların, diğer sosyal sınıflara karşı korun¬ması olarak tanımlanabilecek olan sosyal adalet; özellikle emeği ile çalışanların, ya¬şadıkları toplum içinde, insan haysiyetine yaraşır bir asgari hayat standardına kavuş¬malarım sağlayacak şekilde yaratılan milli hasıladan pay almalarını garanti altına al¬maya yönelik uygulamalar bütünüdür.

Hoşgörü

Mevcut iktidarın onun gibi düşünmeyen bireylerin fikirlerini ifade edebilmesini sabırla ve zor kullanmadan izin vermesini ifade eder.

Sosyal Piyasa Ekonomisi

Sosyal piyasa ekonomisinin temel düşüncesi rekabet ekonomisi temeline dayalı özgür girişimi, piyasa ekonomisi faaliyetleri içinde güvence altına alınan sosyal güvence ile bağdaştırılmasıdır. Sosyal piyasa ekonomisinin amacı piyasada özgürlük ve sosyal eşitlik ilkelerinin bütünleştirilmesidir.

Serbest Ticaret

İthalatın ve ihracatın genelde devletin müdahalesi olmadan yürütülmesini öngören ekonomi politikası. Örneğin devlet bizim neyi alıp neyi alamayacağımızı belirleyemez ya da neyi satıp satamayacağımızı. Serbest ticaret politikası devletin ticaret üzerindeki denetiminden ve vergi uygulamasından bütünüyle vazgeçmesi anlamına da gelmez. Sosyal liberalizmde bu kavram oldukça esnektir.Sponsorlu Bağlantılar

"Kısaca Sosyal Liberalizm Nedir" Başlıklı Yazımızı Paylaşın:

+ Facebook'ta Paylaş + Tweet'le Google+ Paylaş WhatsApp'ta Paylaş

Etiketler:, , , , ,