Biber Gazının Zararları Nelerdir

hangi hastalıklara neden oluyor, uzun süre biber gazına maruz kalan biri ne yapmalı? Türk Toraks Derneği yetkilileri yaptığı bir açıklamada “Uzun süre biber gazına maruz kalanlar solunum yetmezliği riskine karşı solunum testi yaptırmalı” şeklinde bir uyarıda bulundu. Günlerdir süren olaylarda göstericilerin üzerine durmadan gaz atan polislerin dahi etkilendiği biber gazı so­lu­num sis­te­mi, kar­di­yo­vas­kü­ler sis­tem, gözler de­ri, sin­di­rim sis­te­mi ve si­nir sis­te­mine pek çok kalıcı hasar vermektedir.

Devamını Oku →

Sponsorlu Bağlantılar

Biber Gazının Za­rar­la­rı

Türk To­raks Der­ne­ği­’nin in­ter­net si­te­sin­de bi­ber ga­zı­nın sağ­lık sis­te­mi­ne et­ki­le­ri ve ko­run­ma yolla­rı şöy­le açık­lan­dı:

Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü­’nün Türk Ta­bip­ler Bir­li­ği­’ne yap­tı­ğı açık­la­ma­ya gö­re ey­lem­ler­de OC ve CS ga­zı kul­la­nı­lı­yor…

So­lu­num sis­te­mi: CS’­e bağ­lı ola­rak bu­run akın­tı­sı, hap­şır­ma, ök­sür­me, ne­fes dar­lı­ğı, ak­ci­erlerde öde­m, tüm gaz­la­ra bağ­lı fa­ren­jit, tra­ke­it ve as­tım ata­kları.

Kar­di­yo­vas­kü­ler sis­tem: CS’­e bağ­lı hi­per­tan­si­yon (yüksek tansiyon), tüm gaz­la­ra bağ­lı kalp yetmez­li­ği ve be­yin ka­na­ma­sı.

Gözler: OC’­ye bağ­lı göz ya­şar­ma­sı, yan­ma, ağ­rı, kor­ne­a öde­mi ve göz ül­ser­le­ri.

De­ri: CS’­e bağ­lı kı­za­rık­lık, şiş­lik, yan­ma, bül (de­ri­de ka­bar­cık) ve tüm gaz­la­ra bağ­lı cilt has­ta­lı­ğı olan­la­rın var olan bulgu­la­rı­nın daha da ağır­laş­ma­sı.

Sin­di­rim sis­te­mi: CS’­e bağ­lı tükü­rük ar­tı­şı, ka­ra­ci­ğer ha­sa­rı, tüm gaz­la­ra bağ­lı yut­kun­ma güçlüğü ve ağ­rı­lı yut­kun­ma.

Si­nir sis­te­mi: Tüm gaz­la­ra bağ­lı aji­tas­yon, ank­si­ye­te, his­te­rik re­ak­si­yon, pa­nik atak gi­bi et­ki­le­ri var.

Göz ya­şar­tan gaz­la­rın uzun dö­nem­de ka­lı­cı et­ki­le­ri var mı?

Göz­ler­de ka­ta­rakt, glo­kom; ay­rı­ca ak­ci­ğer­de as­tım ve onun bir alt gru­bu olan RADS (Re­ak­tif Hava­yo­lu Dis­fonk­si­yo­nu Sen­dro­mu), aler­jik der­ma­tit, mu­ta­je­nik ve kanserojen et­ki­ler yapılan bilimsel çalış­ma­lar­da gös­te­ril­miş­tir.

Bu gaz­lar öl­dü­rü­cü mü­dür

Göz ya­şar­tan gaz­la­rın ölü­me yol aç­ma me­ka­niz­ma­sı üst so­lu­num yo­lu öde­mi, as­tı­mı te­tik­le­me, so­lu­num yet­mez­li­ği ve ak­ci­ğer öde­mi­ne yol aç­ma­la­rıy­la açık­lan­mak­ta­dır.

As­lın­da göz ya­şar­tan gaz ma­ru­zi­ye­ti­nin he­men son­ra­sın­da göz­le­nen ölüm­ler­den bu gaz­la­rın sorum­lu tu­tul­ma­sı bi­lim­sel ve­ri­ler­le uyum­lu­dur. Ayrıca bu­nun ya­nın­da gaz bom­ba­la­rı­nın bi­rey­le­re çarp­ma­sıy­la or­gan kay­bın­dan (göz gi­bi…) ka­fa trav­ma­sı­na kadar uza­nan ölüm­cül sü­reç­ler yaşanmak­ta­dır.

So­lu­num sis­te­mi bi­ber ga­zının etkilerinden na­sıl ko­ru­nur?

En et­ki­li yön­tem gaz mas­ke­si kul­la­nı­mı­dır. Toz mas­ke­le­ri­nin gaz uy­gu­la­ma­la­rın­da hiçbir ya­ra­rı bu­lun­ma­mak­ta­dır. Ya­rı ya­rı­ya sir­ke ve su­dan olu­şan sı­vı­ya ba­tı­rıl­mış ban­da­na, men­dil ve­ya örtüy­le ağız ve­ya bu­ru­nu ka­pat­ma­nın kim­ya­sal ajan­la­ra kar­şı et­ki­li ko­ru­ma sağla­dı­ğı belirtilmektedir.

Bu et­ki­nin göz ya­şar­tan gaz­lar­dan da­ha az asi­dik olan sir­ke ta­ra­fın­dan sağ­lan­dı­ğı ile­ri sü­rül­mekte­dir. Ban­da­na ve­ya ör­tü­nün sa­de­ce suy­la ıs­la­tıl­ma­sı da öne­ril­mek­te­dir. Ağız ve bu­ru­nu ıs­lak ör­tüy­le ka­pa­ma ki­şi­nin rüz­ga­ra kar­şı yer de­ğiş­tir­me­si ve­ya da­ha yük­sek bir ze­mi­ne çı­ka­rak çö­ken gaz­dan uzak­laş­ma­sı için ge­çi­ci ön­lem­ler­dir.

Li­mon su­yuyla da ban­da­na­nın ıs­la­tı­lıp, ağ­zı ve bu­ru­nu ka­pa­mak da öne­ri­ler ara­sın­da­dır ama bu uy­gu­la­ma­lar bi­rey­sel de­ne­yim­ler­dir. Bi­rey­le­rin yan­la­rın­da mas­ke yok­sa göm­lek­le­ri­nin için­de­ki he­nüz gaz­dan etkilenmemiş ha­va­yı so­lu­ma­la­rı öne­ri­lir. Bu za­man ka­zan­dı­rır.
n Biber gaz­lar­ından göz­le­ri ko­ru­mak için neler ya­pıl­ma­lı­dır?

Kon­takt lens­ler ke­sin­lik­le ta­kıl­ma­ma­lı­dır. Eğer gaz ma­ru­zi­ye­ti ol­duy­sa lens­ler he­men atıl­ma­lı­dır. Yü­zü­cü göz­lük­le­ri kul­la­nış­lı­dır an­cak göz­lük­le­rin çer­çe­ve­si ke­na­rın­dan gö­ze asi­dik gaz sız­ma­sı­nı en­gel­le­mek için dü­zen­len­miş ol­ma­lı­dır. La­bo­rant göz­lük­le­ri de dü­şü­nü­le­bi­lir. Gaz­lı or­tam­da göz­le­rin sık­ça kır­pıl­ma­sı za­rar­lı et­ke­nin hız­la uzak­laş­ma­sı­na ya­rar. Göz­le­ri yı­ka­mada su da kul­la­nı­la­bi­lir.

Bu gazlardan cil­din za­rar gör­me­si na­sıl en­gel­le­nebilir?

Bi­rey­le­re ön­ce­lik­le vü­cut­la­rı­nın bü­yük bö­lü­mü­nü ka­pa­ta­cak şe­kil­de gi­yin­me­le­ri öne­ri­lir. An­ti­asit­li so­lüs­yon cilt için de uy­gun­dur. CS ma­ru­zi­ye­tin­de cil­di suy­la yı­ka­mak cilt bul­gu­la­rı­nı alev­len­di­re­bi­le­ce­ği için ha­fif al­ka­li so­lüs­yon­lar öne­ril­mek­te­dir. Bu so­lüs­yon yüz­de 6 sod­yum bi­kar­bo­nat, yüz­de 3 sod­yum kar­bo­nat, ve yüz­de 1 ben­zal­ko­ni­um klo­rid içe­re­bi­lir. An­ti­asit­li ka­rı­şım ve süt gi­bi ba­zik sı­vı­la­r da cilde uy­gu­lana­bi­lir. Cil­de sü­rü­le­cek va­ze­lin, mi­ne­ral yağ­lar ve nem­len­di­ri­ci­ler kim­ya­sal mad­de­le­ri cil­de ha­psede­ce­ği için sa­kın­ca­lı­dır. Sağ­lık ku­rum­la­rın­da gaz­la­ra bağ­lı kon­takt der­ma­tit­le­re karşı kor­ti­zon­lu krem­ler ve ka­şın­tı­ya kar­şı da bazı ilaç­lar (an­ti­his­ta­mi­nik içe­ren gi­bi…) kullanılabilir.

 Sponsorlu Bağlantılar

"Biber Gazının Zararları Nelerdir" Başlıklı Yazımızı Paylaşın:

+ Facebook'ta Paylaş + Tweet'le Google+ Paylaş WhatsApp'ta Paylaş

Etiketler:, , ,